Oberoende Moderat finner en överenskommels …

… skriven av de rödgröna i mitten av februari. Låt mig se nu… Mars , April , Maj och några dagar. 3 månader och lite till innan de plockar fram överenskommelsen. Varför just nu ?

Jag har ingen aning. Dåliga opinionssiffror för alliansen ? Nåja, får väl själv damma av överenkommelsen och slänga upp de punkter som Rödgröna tänker jobba med efter 2010 så slipper man den tidningens spin på det hela. Hela pdf filen kan hittas här.

Norden

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Utveckla det inomnordiska samarbetet.
 • Öka samarbetet med de baltiska staterna.
 • Använda det nordiska samarbetet för att undanröja gränshinder och utveckla därmed bidra till ökat utbyte och handel.

Östersjön

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Arbeta för en hållbar tillväxt som främjar handeln men samtidigt tar hänsyn till miljön.
 • Intensifiera samarbetet omkring Östersjön.
 • Skapa en civil övervakningsmekanism för att hindra en militarisering av Östersjön.

Arktis

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Agera kraftfullt för att det internationella samfundet snarast utvecklar och antar en konvention som ger Arktis skydd mot exploatering och militarisering under minst 100 år.
 • Inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 ta initiativ till ett förbud mot eller en kraftig begränsning av exploatering av naturresurser från området kring Arktis.
 • Omgående föreslå ett moratorium mot ökad exploatering i Arktis tills ett effektivt avtal har kunnat säkras.
 • Arbeta aktivt för att införa rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder i och med de tendenser till militarisering som vi kan se. Arktis ska bli en region fri från kärnvapen.

Ryssland

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Stödja det civila samhället, demokratisering och kontakter människor emellan.
 • Aktivt arbeta inom ramen för EU, inte minst med energifrågor.
 • Stödja ett praktiskt och konkret samarbete med Ryssland kring bland annat miljöfrågor, handelsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder .
 • Främja Rysslands utveckling till ett stabilt och välmående land som tar tillvara sin egen potential.

Södra Kaukasus

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Arbeta för en förstärkning av EU:s övervakningsgrupp, EUMM, för att den ges möjlighet att verka också i Sydossetien och Abchazien.
 • Arbeta för att förmå Ryssland att acceptera förnyad OSSE- och FN-närvaro i regionen.
 • Främja utvecklingen av oberoende folkrörelser och demokratiska rörelser.
 • Att stå för en tydlig principuppfattning om att Georgien, Azerbajdzjan och Armenien, liksom alla andra av Europarådets medlemsländer, har full rätt att bli EU-medlemmar, förutsatt att de uppfyller Köpenhamnskriterierna. En rödgrön regering kommer att stödja dessa länders ansträngningar.
 • Inte erkänna någon av utbrytarrepublikerna.
 • Inte acceptera våld från någondera parten för att lösa konflikter.

Mellanöstern och Arabiska halvön

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Kritisera USA:s stöd till odemokratiska regimer.
 • Verka för att de amerikanska trupperna dras tillbaka från Irak så snart som möjligt.
 • Vara en tydlig allierad med de demokratiska krafter som i Mellanöstern kämpar för mänskliga rättigheter och jämställdhet mot förtryck och väpnade konflikter.
 • Verka för att Mellanöstern blir en region fri från kärnvapen.
 • Motsätta sig folkrättsvidriga angrepp på Iran.
 • Erkänna 1915 års folkmord i Turkiet.
 • Uppmärksamma kurdernas situation i varje dialog med Iran, Irak, Syrien och Turkiet.
 • Välkomna erkännandet av Anfalkampanjen som ett folkmord på kurderna och uppmärksamma 16 mars, årsdagen av gasattacken mot Halabja.
 • I dialog med regionens länder stödja och uppmärksamma kvinnors och HBT- personers mänskliga rättigheter.

Israel och Palestina

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Ta avstånd från Israels ockupationspolitik och kräva att man drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden.
 • Kräva att Israel häver blockaden mot Gaza och upphör med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem.
 • Verka för att Israel upphör med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs.
 • Verka för att alla parter i framtiden kommer delta i fredsförhandlingar på lika villkor.
 • Upphöra med allt försvarsrelaterat samarbete mellan Israel och Sverige, kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv och inte bedriva någon form av vapenhandel med Israel.
 • Kräva av Hamas och de övriga palestinska parterna ska respektera ingångna avtal, avstå från våld och erkänna staten Israels rätt att existera.
 • Verka för att den planerade uppgraderingen av förbindelserna mellan EU och Israel inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag samt genomför en verklig förändring på marken när det kommer till respekt för mänskliga rättigheter, inte minst på de ockuperade områdena, och folkrätten.
 • Inom EU medverka till att val kan hållas i hela Palestina under trygga och rättvisa former samt kräva att EU tydligt gör klart att valresultatet kommer att respekteras av unionen och att en kommande demokratiskt vald palestinsk regering, oberoende politisk sammansättning, kommer att erbjudas konstruktivt samarbete med EU.
 • Inom ramen för EU kräva att Israel lever upp till sina åtagande rörande mänskliga rättigheter i det nuvarande handelsavtalets andra kapitel.
 • Vara beredd att delta med FN-mandaterad fredsfrämjande trupp i området och arbeta för att förutsättningar för detta ska skapas.

Afrika

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Utarbeta en ny samstämmig Afrikapolitik, där ett ökat politisk och ekonomiskt självbestämmande, tillsammans med kampen mot fattigdom och för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, står i centrum för Sveriges utvecklingssamarbete.
 • Arbeta för ökade skuldavskrivningar och motverka krav på privatiseringar och avregleringar.
 • Arbeta för en nyanserad bild av Afrika, där den komplexa och dynamiska verkligheten hos Afrikas 54 länder tillåts träda fram.
 • Erkänna Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (Västsahara).
 • Stödja personer och organisationer som kämpar för HBT-personers rättigheter.
 • I alla kontakter med Eritrea, bilateralt och genom multilaterala organisationer, kräva Dawit Isaaks omedelbara frisläppande.
 • Prioritera frågor om jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom utvecklingssamarbetet.

Asien och Oceanien

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Arbeta för att utveckla svenska handelsrelationer och genom dessa verka för att främja fackliga rättigheter och hållbar produktion.
 • Vara tydlig i sitt försvar av de mänskliga rättigheterna i våra relationer med alla länder.
 • Prioritera nedrustningsfrågorna globalt och verka för att Indien och Pakistan skriver under nedrustningsavtalet samt att Nordkorea avvecklar sina kärnvapen.
 • Verka för att EU:s vapenembargo mot Kina upprätthålls.
 • Satsa på civila åtgärder för att förebygga och hantera konflikter som kan användas på flera håll i regionen.
 • Arbeta multilateralt för att stärka kvinnors rättigheter, samt bilateralt inte minst genom bistånd.
 • Utnyttja relationen till Asean för att stärka tendenserna till en utvecklig som är mer gynnsam för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Verka för ett globalt vapenembargo mot Burma.

Latinamerika

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Ta fram en strategi för ett ökat svenskt utbyte och samarbete med Latinamerika.
 • Arbeta för ökat ekonomiskt handlingsutrymme och ökad inflytande över kontinentens naturresurser för Latinamerikas länder.
 • Arbeta för en ökad svensk diplomatisk närvaro i Latinamerika.
 • Verka för att USA:s blockad mot Kuba hävs.
 • Verka för ökad jämställdhet och ökad respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på kontinenten.
 • Agera som enskilt land och inom EU och FN för att stärka ursprungsbefolkningens rättigheter på kontinenten.
 • Öka det politiska och ekonomiska stödet, genom utvecklingssamarbetet, till HBT-rörelsens arbete.

Nordamerika

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

 • Kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna.
 • Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC.
 • Föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.

Tillägg (tisdag kväll).

Jag har hastigast kollat igenom bloggarna nedan och det är intressant att se hur de bloggar i olika grad försöker måla rödgröna som ”Fan på väggen”. Visst kan man föra sitt resonemang efter eget tycke, det gör jag också och jag har full förståelse för att bloggare som är på allianssidan hoppar på tåget och lyfter fram detta. Det intressanta är att när man titta på överrenskommelsen mellan de tre rödgröna partierna så finns inte detta krav med som lyfts fram på oberende moderats (SvD) sida. Jag tänker mig inte heller att alliansanknytna bloggare kastar sig över den pdf filen som finns på nätet som beskriver vilken politik Rödgröna kommer att rikta in sig på.

Om ni tittar på de punkter som står längst ner riktade mot USA så vill Rödgröna att USA stänger Guantanamo, ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen och så vill Rödgröna verka med aktiv dialog för att bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.

Det blir som att alla bloggar reagerar som Pavlos hundar, i detta fallet är det SvD som ringer i klockan och då reagerar alla med ett ryggradsbeteende. Jag saknar sakpolitiken och kritiken av själva förslagen där man tittar på vad de önskar göra i nästa mandatperiod och tänker och tycker om det.

Det är redan underförstått att en person som är på allianssidan inte tycker om vad de rödgröna föreslår och vice versa, men man kan väl åtminstone vara lite smart och titta på materialet som används för att tolka vad de politiska blocken vill, och därigenom rikta kritik mot detta materialet istället för att blint hoppa på SvDs tolkningar. Eller så kan man vara lat och sitta och titta på politiken genom SvDs glasögon och svälja hela resonemanget med hull och hår.

Nu blir det bara att man prata om den andra sidans politik utan att prata om den och utan att veta eller kanske till och med inte bry sig att veta vilka överrenskommelser som ligger på bordet.

Andra bloggar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

Fråga till bloggarna

Skulle ni vilja att USA öppnade en militärbas i Sverige ?


Annonser

Håll er till ämnet.

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
maj 2010
M T O T F L S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Annonser

%d bloggare gillar detta: