Posts Tagged 'oberoende moderat'

SCB är inte rökta men det är antagligen Demoskop.

Jag ser att skribenten på oberoende moderat (SvD) säger att SCBs mätning är rökt. Han han funderar också över vad detta valet kommer att heta när det går till historien. Han nämner Professor Henrik Oscarsson i Göteborg och när han ändå talar om honom kanske det kunde vara på sin plats att visa vad han skriver om SCBs mätning.

Till skillnad från journalisten på oberoende moderat som säger att SCB är rökt, så analyserar professorn i Göteborg så här :

  1. Att kritisera SCB för att de missat opinionsförändringar som i huvudsak ägt rum under partisympatiundersökningens uppföljningsarbete i slutet av maj saknar seriositet.
  2. SCB gör sedan länge ett individurval och använder därefter allt som står i deras makt för att få tag i människor på telefon oavsett om den är fast eller mobil. Även Demoskop ringer mobiltelefoner. Kritiken att telefonundersökningar inte skulle nå mobiltelefonburna svenskar kan med andra ord skrinläggas. (min fetning i texten)

Sedan ger han 3 olika orsaker till att opinionsläget ligger som det ligger just nu.

Skäl nummer 1: Den ekonomiska krisen i Grekland.

Skäl nummer 2: De rödgröna har lämnat besked.

Skäl nummer 3: En mobilisering av borgerliga sympatisörer.

Läs mer detaljerat på hans blog.

Om man kritiserar SCBs mätning för att den anses gammal så går det att jämföra det med förra månadens mätningar. Demoskops mätning publicerad i maj mätte 49,2 % för alliansen och 47,4 % för Rödgröna.

Jämför det med SCBs mätning, som är mätt under samma period men med 44,2 % för alliansen och 50,2 % för de Rödgröna då kan man tro att dessa två mätbolag har mätt helt olika tidsperioder.

Vilket väger tyngst, en 1000 personers mätning från Demoskop eller en 9000 personers mätning från SCB under samma tidsperiod. Vem tror du prickar opinionsläget mest korrekt ?

Kom ihåg att SCB försöker att nå individer så det spelar ingen roll ifall de har vanlig telefon eller mobiltelefon så det argumentet faller bort.

Bloggar

1,

Annonser

Det stämmer fortfarande inte.

Jag tittar på DNs ledare där de skriver om Rödgrönas gemensama utrikespolitik. Jag har skrivit om det innan både här och här. Jag förstår att både Oberoende Moderat (SvD) och Oberoende Liberal (DN) har ett behov av att leverera saker till deras läsare som de önskar läsa, jag tror knappast att fullfjädrade journalister är så obegåvade att de inte kan läsa de dokumenten som de skriver om,

Jag läser första meningen i ledaren och det står så här.

”En rödgrön regering kommer att kräva att USA lämnar sina militärbaser runt om i världen.”

Detta stämmer inte. Vad som dock står i dokumentet när det gäller beskrivningen av relationen till Nordamerika är följande:

Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.

Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden.

Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna.

Så här långt när man läst det så kan man tolka det som att de kommer att ställa som krav att USA skall avveckla sina militärbaser utanför landets gränser. Där jag markerat med grönt så står det så. Med då stämmer det väl ?

Ni kanske undrar va tusan det är jag tjötar om. Men det finns mer på dokumentet som förändrar hela innebörden av detta. Nämligen de sista raderna.

Så här står det :

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:
  • Kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna.
  • Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC.
  • Föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.
Nu kan jag fråga er på DN, SVD och alla som bloggar. Var någonstans säger Rödgröna att de skall kräva att USA stänger deras militära baser om en rödgröna regeringen sitter vid makten efter valet 2010 ?
Kan se vad som också skrivs i ledaren:
”Om man värnar om fred, frihet och stabilitet är det tanklöst att efterlysa en ensidig amerikansk reträtt, eftersom USA:s internationella trupper ofta utgör garanten för just dessa värden.”
Eftersom Rödgröna vill verka genom aktiv dialog med USA för att bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen och inte har som krav på USA att de skall stänga sina militärbaser om Rödgröna vinner i valet 2010. Till och med på allianssidan har man förstått att både sossarna och miljöpartiet är för Sveriges medverkan i den natoledda operationen i Afghanistan.
Mer text från DNs ledare:
”Utan det amerikanska skyddet av Sydkorea och Japan skulle dessa länder rusta upp och kanske skaffa sig kärnvapen. Utan USA:s närvaro i Europa skulle den transatlantiska länken försvagas och maktbalansen förskjutas i Rysslands riktning. Utan USA:s militära engagemang i länder som tagit sig ur krig och förtryck skulle flera stater falla sönder i kaos.”
Ja men Rödgröna föreslår ju inte att USA skall dra sig tillbaka heller. Titta på de tre punkterna.
När det gäller säkerhet mot Ryssland vill Rödgröna vara med och skapa en civil övervakningsmekanism i östersjön för att motverka en militarisering av Östersjön (Står i punktad form i samma dokument) de vill också vara med och stödja det civila samhället i Ryssland, stödja demokratiseringen där och kontakter mellan människor. Hjälpa till och främja Rysslands utveckling till ett stabilt och vämående land.
När det gäller Nord och Sydkorea så vill de Rödgröna att Nordkorea skall avveckla sina kärnvapen. Men man kan väl lätt gissa att Nordkorea knappast lyssnar på Sverige när det gäller detta.
Obs inget krav på att USA skall avveckla sina militärbaser i Sydkorea däremot vill de försöka verka för att utveckla handelsrelationer med asien och försöka förbättra de fackliga rättigheterna i asien och medverka till hållbar produktion.
Mer text från DNs ledare:
”Till saken hör att inget av länderna i fråga begärt ett militärt tillbakadragande – tvärtom är de av säkerhets- och samarbetsskäl måna om USA:s närvaro. Det gäller lika mycket för Sydkorea, som har lång erfarenhet av utländska soldater, som för Polen, som med stolthet och lättnad gick med i Nato strax före millennieskiftet.”
Rödgröna kommer inte heller att kräva att militärbaser avvecklas om de vinner valet 2010.
Mer text från DNs ledare:

”Ändå vill de rödgröna att Sverige lägger sig i förhållandet mellan dessa länder och USA. Det är sämsta sortens plakatpolitik. Och det är talande att kravet enbart drabbar USA, inte Ryssland som placerat trupper i Georgien och Moldavien mot dessa staters uttryckliga vilja.”
Kanske sämsta sortens plakatretorik från DN när man inte läser de källor som de grundar sitt påstående på.
Mer från DN:
”Att det dröjde drygt tre månader innan oppositionens antiamerikanska utfall blev en nyhet är ett genant underbetyg för oss som verkar inom medierna. Självfallet borde ställningstagandet ha uppmärksammats redan i februari när det blev offentligt. Men än mer nedslående är att Socialdemokraterna över huvud taget gått med på kravet.”

Det kanske dröjer 3 månader till innan DN läser texten som den står i det dokumentet då slipper de skämmas över att basunera ut ett budskap som inte stämmer. De enda krav sossarna gått med på är det som står i punktad form i slutet av varje stycke. De punkterna som du kan hitta under texten ”en rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:”
Mer text från DNs ledare:
”Under Göran Perssons ledning värnade partiet om goda relationer till USA. Ingenting tyder på att vare sig Mona Sahlin eller utrikestalesmannen Urban Ahlin känner någon ideologisk närhet till anti-amerikanismen. Tvärtom brukar de framhålla sin respekt och bitvisa beundran för vad USA står för.”
Det finns ingenting i de punktade överrenskommelsen mellan de Rödgröna partierna som tyder på anti-amerikanism. Men kanske för DN ser en avsikt från de Rödgröna att föra en dialog med USA som önskar bidraga till fred , säkerhet och utveckling i världen till att skapa en anti-amerikansk politik mot USA ?
Det finns mer text i DNs ledare som i princip handlar om samma tema. Hela tesen bygger på okunnighet och slarv från både SvD och DN som inte vill läsa igenom de källor som de använder sig av när de skall skriva en artikel. Detta är oseriös journalistik som tydligen har skapat ringar på vattnet.
Sitter man och ljuger och förvanskar källan som man refererar till så kommer fakta upp på ytan förr eller senare. Jag har inga höga tankar om journalister som antagligen medvetet sitter och ljuger bara för att de pratar om sin politiska motståndare. Men jag hoppas detta handlar mer om slarv istället för medveten manipulation.

Andra bloggar som skriver om detta :

SvD låter spökskrivaren tala.

Det är kul att se hur spinneriet rullar på på oberoende moderat (SvD). Den politiska viljan skiner klar och tydlig och de spekulerar lite om Förbifarten där spökskrivaren inte vill att det skall folkomröstas. De snurrar fast i cykelhjulet och ställer cyklingen som en motsatsförhållande till bilen.

Spökskrivaren säger också att eftersom det nu är två stycken opinionsmätningar nu med nedgång så kan man dra slutsatsen att folk inte tyckte om skuggbudgeten. Spökskrivaren hänvisar till exempel till denna artikel skriven av Yvonne Ruwaida som beskriver vad Mp vill göra i cykelväg i Stockholm, men det finns mer i det alternativet som kommer att stå emot förbifarten om Rödgröna vinner valet.

Jag kommer på mig själv att skriva om denna förbifart igen trots att jag inte bryr mig så mycket om den. Jag tycker det är bra att Rödgröna vill flytta ner denna fråga till regional nivå för det är ganska ointressant att se alla Alliansledarna prata stort och brett om det Stockholmska vägbygget.

Jag ser att spökskrivaren på oberoende moderat vill måla miljöpartisten sämsta möjliga ljus vilket knappast chockerar eller skrämmer. Det känns bara lite fånigt och jag tror inte att miljöpartister kommer springande till alliansens famn efter en sådan artikel.

bloggar:

1, 2, 3, 4,