Kristdemokraternas 89 punkter.

Visserligen kan hela dokumentet läsas här. Men jag vet att med tidens tand kan saker tas bort, de är inte intressanta så jag väljer att ta ut deras lista och lägga den här mer som en referens. En sak är viktig att veta. Att detta dokument betyder ingenting i valrörelsen. Kristdemokraterna är ett 4 % parti som aldrig kommer att få igenom denna politik. Däremot kan det vara intressant för att jämföra med alliansens valmanifest.

De enda två valmanifesten som kommer att ha betydelse i 2010 års val är Rödgrönas valmanifest och Alliansens valmanifest.

Varför ? Jo för det beskriver vilka punkter som de kommer att driva under de 4 år som kommer.

Lägger upp detta som en ”referens”. Kan ha betydelse att titta tillbaka på detta om säg ett , två eller flera år.

Så här kommer Kds 89 punkter.

 1. Nej till tvångskvotering av föräldraförsäkringen.
 2. En mer generös och flexibel föräldraförsäkring med ökade möjligheter för båda
  föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt, och möjlighet att ta ut föräldrapenning
  tills barnet fyller 18 år.
 3. Höjd lägsta ersättning i föräldraförsäkringen.
 4. Vårdnadsbidraget ska fördubblas till 6.000 kr per månad, finnas i alla kommuner och
  vara enkelt att använda.
 5. En ny barnomsorgsgaranti ska införas. Om kommunen inte erbjuder
  barnomsorgsplats inom tre månader från ansökningstiden, ska föräldrarna
  kompenseras med 80 procent av kostnaden för en barnomsorgsplats.
 6. Minska gruppstorlekarna i förskolan, särskilt för de yngsta barnen.
 7. Stärka och utveckla de öppna förskolorna.
 8. Barnkonventionen bör inkorporeras i den svenska lagstiftningen
 9. Fortsätta sänka inkomstskatten för pensionärer.
 10. Alla äldre i Sverige ska ha rätt att välja var de vill bo och vem som hjälper dem
  hemma genom att fritt val erbjuds i kommuner, landsting och regioner.
 11. Det ska finnas en parboendegaranti i äldreomsorgen så att äldre, om båda vill, kan
  bo tillsammans även om de har olika behov av vård och omsorg.
 12. Alla som vill ska ha rätt att stanna kvar i arbetslivet, från dagens 67 år, tills de är 70
  år.
 13. Inför värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i alla kommuner.
 14. Öka kvaliteten i äldreomsorgen genom ett kompetenslyft för äldreomsorgens chefer
  och personal.
 15. Genomför särskilda läkemedelsgenomgångar för äldre som har många läkemedel
 16. Nya vägar bör prövas för att samla all vård och omsorg för äldre så att
  omhändertagandet fungerar bättre. Det inbegriper äldreomsorg, hemsjukvård
  vårdcentral och sjukhusvård.
 17. Höj bostadstillägget för dem med låga pensioner.
 18. Fortsätt korta köerna. Målet är en sjukvård utan köer.
 19. Skärpt vårdgaranti från nuvarande 180 dagar till max 95 dagar samtidigt som ett
  akutbesök inte ska behöva ta mer än 4 timmar
 20. Antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka för att svara mot det verkliga
  behovet.
 21. Primärvårdscentraler ska utvecklas till hälsocentraler som, förutom befintlig
  primärvård, ska erbjuda lättillgänglig och effektiv livsstilsrelaterad rådgivning.
 22. Inför en tydlig sammanhållen patienträttighetslag som ger alla patienter tillgång till
  en jämlik sjukvård genom att tydliggöra att vårdgivare ska följa Socialstyrelsens
  föreskrifter. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet enligt samma princip som
  kömiljarden.
 23. Fortsätt förbättra den psykiatriska vården och korta även dessa köer.
 24. Utveckla vården i livets slutskede. Gör palliativ vård till en egen medicinsk
  specialitet.
 25. Nej till aktiv dödshjälp.
 26. Papperslösas och gömdas rätt till vård samt vårdpersonalens tystnadsplikt ska
  stärkas.
 27. Personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet till jobb. Lönebidragen
  måste förbättras, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn ska visa
  vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10 000 personer med
  funktionsnedsättning.
 28. Följ upp de reformer som genomförts under innevarande mandatperiod för att stödja
  människors återgång till arbete, och se till att de inte får oavsiktliga effekter.
 29. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och obligatorisk. Taket i a-kassan ska
  årligen räknas upp med prisbasbeloppets utveckling.
 30. Inför en lärlingsanställningsform och satsa på fler platser i yrkes-vux .
 31. Främja företagande och fler jobb genom successivt sänkta arbetsgivaravgifter,
  framförallt för mindre företag. Ett första steg bör tas under mandatperioden.
 32. Gör det billigare och enklare att driva företag genom en ökad takt i
  regelförenklingsarbetet. Ett viktigt steg är att låta fler företag slippa revisionsplikten.
 33. Skapa förutsättningar för fler jobb i tjänstesektorn genom att utveckla RUT- och
  ROT-avdraget till att omfatta fler tjänster.
 34. I takt med att det skapas ekonomiskt utrymme ska inkomstskatten fortsätta att
  sänkas, särskilt för låg- och medelinkomsttagare, så att man får behålla mer av
  lönen.
 35. Gör det enklare att nyanställa genom att förlänga den möjliga tiden för
  provanställning från 6 till 12 månader.
 36. Stärk den svenska innovationskraften genom att styra om delar av det statliga
  riskkapitalet till en fond-i-fond där statliga medel investeras parallellt med privata
  pengar i olika riskkapitalfonder.
 37. Gör det möjligt för fler än dem som är långtidsarbetslösa att få ett ”starta eget”-
  bidrag.
 38. Slå vakt om basindustrins förutsättningar genom en långsiktig och ansvarsfull
  energipolitik och en rimlig beskattning av transporter – nej till kilometerskatt.
 39. Uppvärdera civilkurage genom att tydliggöra vårt medmänskliga ansvar i en ny
  civilkuragelag.
 40. Effektivisera polisen. Även vardagsbrott måste utredas. Polisen måste finnas
  tillgänglig i hela landet. Hela rättskedjan måste fungera.
 41. Samma krav på snabb handläggning ska gälla när brottsoffret är ungt, som när
  gärningsmannen är ung.
 42. En kraftfull satsning mot barnpornografi genom finansiella koalitioner som försvårar
  köp av barnpornografiskt material, blockering av Internetsidor och förhöjd IT-
  kompetens hos polisen.
 43. Deltagande i och stöd till rasistiska, kriminella och terroriststämplade organisationer
  ska vara olagligt.
 44. Ingen ska behöva möta hotfulla och agressiva hundar i sin närmiljö.
  Bostadsföretagen måste ta ett ökat ansvar och lagkraven på hundägare kan behöva
  skärpas.
 45. Prioritera det brottsförebyggande arbetet genom bättre samverkan mellan polis,
  skola och kommun, ökat familjestöd, en särskilt nämnd som behandlar brott som
  begåtts av barn under 15 år och en bättre stadsplanering.
 46. Skolan ska handla om kunskap och att nå de uppsatta målen. Därför vill vi ha tidig
  uppföljning och betyg från årskurs 6. En ökad undervisningstid ger också eleverna
  bättre möjligheter att nå målen.
 47. En fokuserad satsning på att stärka elevernas kunskaper i läsa, räkna och skriva de
  första åren i grundskolan
 48. Inför en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma dag
 49. Ideellt engagemang inom skolans ram ska kunna framgå av betyget.
 50. Barn som är gömda eller papperslösa ska ha rätt att delta i skolundervisningen i
  trygga former på samma villkor som andra barn.
 51. Krafttag mot mobbning på varje skola
 52. I takt med att det skapas ekonomiskt utrymme ska inkomstskatten fortsätta att
  sänkas, i första hand för låg- och medelinkomsttagare men också genom att färre ska
  betala statlig skatt, så att utrymmet för eget sparande ökar.
 53. Förenkla privatpersoners sparande i aktier och investeringar i onoterade bolag.
 54. Avskaffa taxeringssystemet för bostadsfastigheter och gör det skattefritt att hyra ut
  upp till halva sin privatbostad.
 55. Stoppa alla förslag om höjd fastighetsskatt.
 56. Inför avdragsgillt bosparande för unga.
 57. Om ersättning från Försäkringskassan eller andra myndigheter inte betalas ut i tid
  ska den som drabbas få rätt till ekonomisk kompensation.
 58. Inför privatekonomi som en obligatorisk del av skolans undervisning.
 59. Det behövs en generös, human, jämställd och rättssäker asyl- och migrationspolitik
  inom EU för att se till att alla länder tar ansvar och erbjuder flyende människor
  skydd.
 60. Stärk barns rättigheter i asylprocessen. Ändra reglerna så att alla kommuner är
  skyldiga att ta emot ensamkommande barn.
 61. Ge alla ensamkommande barn en god man redan det första dygnet barnet kommer
  till Sverige.
 62. Det ska vara möjligt för alla som vill, och under ansökningsperioden kan trygga sin
  försörjning, att under en period söka arbete i Sverige. Den som får ett arbete enligt
  reglerna för arbetskraftsinvandring ska kunna söka uppehållstillstånd från Sverige.
 63. Inför, i samarbete med det civila samhället, samhällsorientering för nyanlända
  invandrare utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Syftet är att nå målet om
  lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell
  bakgrund.
 64. Jobb är viktigaste vägen till integration. Alla som kommer till Sverige ska få
  tillstånd att börja jobba direkt.
 65. Stärk medborgarskapet genom att utreda hur invandrare snabbare och enklare ska
  kunna bli svenska medborgare och genom att en ceremoniell bekräftelse vid
  beviljandet av svenskt medborgarskap ska finnas i alla kommuner.
 66. Inför avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.
 67. Ge fler aktörer i det civila samhället möjlighet att utföra offentligt finansierade
  tjänster.
 68. Second hand-butiker och liknande ideell verksamhet ska inte drabbas negativt av
  momslagstiftningen.
 69. Idrottens positiva regler om arbetsgivaravgifter ska omfatta alla ideella
  organisationer.
 70. Mindre statlig detaljstyrning och en regelförenkling på 25 procent för ideella
  organisationer.
 71. Satsa på barnkultur genom att bygga ut ”skapande skola” och ge alla barn möjlighet
  att få spela ett instrument, spela teater eller annan aktivitet under sin skoltid.
 72. Låt exempelvis dansband omfattas av samma låga moms som konserter.
 73. Statligt ansvar för att det finns en nationell symfoniorkester och kör.
 74. Inför ett nationellt lånekortssystem på biblioteken.
 75. Utöka möjligheterna till kultursponsring.
 76. Värna enprocentsmålet och se till att varje biståndskrona används effektivt och
  kommer världens fattiga till del. Biståndet ska inriktas på fattigdomsbekämpning,
  demokrati och mänskliga rättigheter.
 77. Skapa ett kontrakt mellan staten och intresserade organisationer för att främja,
  uppvärdera och förtydliga de enskilda organisationerna roll i utvecklingssamarbetet.
 78. Utveckla en politik för global utveckling på EU-nivå för att få ett tydligt fokus på
  fattigdomsbekämpning och hindra att EU agerar på ett sätt som motverkar
  utveckling.
 79. Sverige ska vara en stark röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter
  genom en aktiv utrikespolitik, t ex genom ”smarta sanktioner” som drabbar regimen
  men inte folket i auktoritära länder där mänskliga rättigheter kränks. Sverige ska ha
  en fortsatt hög ambition gällande deltagande i fredsbevarande insatser.
 80. EU ska ta sitt ansvar för att nå Milleniemålen. Det ska införas mekanismer för
  ansvarsutkrävande och tidtabeller för att tvinga alla EU-länder att leva upp till sina
  biståndsåtaganden.
 81. Sverige ska avsätta ökade resurser till Anpassningsfonden för att stödja fattiga
  länders anpassning till klimatförändringarna.
 82. Slå vakt om de höga klimatmålen. Sverige ska vara ledande i klimatfrågorna och
  främja förnybar energi. Alliansens energipolitik ska ligga fast.
 83. Bygga ut produktionen av fossilfri el och överföringskapaciteten till andra länder för
  att möjliggöra svensk export av koldioxidfri el.
 84. Beskatta transporter och fordon utifrån de faktiska utsläppen.
 85. Fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel efter 2013.
 86. Förbjud oljeborrning i Östersjön, ställ krav på att all olja som transporteras till havs
  ska DNA-märkas och kunna spåras och höj bötesbeloppen för oljeutsläpp.
 87. Ersättningarna till jordbruket ska i ökad utsträckning baseras på de samhällstjänster
  som jordbruket bistår med, särskilt bevarandet av biologisk mångfald och minskad
  klimatpåverkan. Sverige måste inom EU verka för en sådan politik samtidigt som vi
  aktivt arbetar för att svensk livsmedelsproduktion får likvärdiga villkor med sina
  konkurrenter.
 88. Gör det lätt att göra rätt genom att erbjuda källsortering i hela landet eller
  återvinningsstationer inom gångavstånd i tätorter, ta fram ett pantsystem för
  engångsgrillar och införa timmätning på elförbrukningen. Verka för ett enhetligt
  europeiskt pantsystem för burkar och flaskor.
 89. Öka stödet till klimatinvesteringar och tekniköverföring till utvecklingsländerna.

Uppdateringar senare ….

Annonser

Håll er till ämnet.

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
augusti 2010
M T O T F L S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Annonser

%d bloggare gillar detta: