Arkiv för september, 2007

Bikini är emot vår kultur och samhället kommer att straffa dem inte regeringen.

Lyssnade på studio ett i p1 sveriges radio igår och Cecilia Uddèn har en intressant intervju med Hamaspolitikern Ahmed Yousef.

Där får man bland annat veta att säkerheten har förbättrats i Gaza, att Hamas är redo att acceptera 1967 års gränser, men också att de är inte redo att erkänna Israel som en stat. Vidare jämför han Palestinerna med nordamerikas indianer och han berättar också att kvinnor som bär bikini kommer att straffas av samhället. Med mera.

Efter att lyssnat på intervjun slås jag av vilken mobkultur som lurar under ytan. Folk som bryter mot regler som går emot Islam blir inte straffade av regeringen men samhället tar och gör det istället. Vad de missar som regeringsrepresentanter är att de faktiskt sanktionerar bestraffning genom att inte göra någonting.

En grupp eller en folkmassa tänker inte i termer av personligt ansvar, och lägg där till att illdåd och bestraffningar förekommer medans polisen bara står och tittar på med armarna i kors då är det en grogrund till en kultur där folk riskerar att bli straffade och falskt anklagade av en mob utan någon bevisbörda.

Det håller inte i en demokratisk synvinkel.

kraftfulla ord.

Tog mig friheten att översätta en del kraftfulla ord en gång talad av Olof Palme till engelska. Jag vet inte om översättningen blev så bra men kom gärna med förslag till ändringar.

Först på svenska (från Wikipedia och källhänvisning i slutet)

Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta.

Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.

En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.

Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks. De flesta av oss människor har ett behov att hävda oss gentemot andra. Och då står fördomen mot den avvikande – utlänningen, främlingen – till förfogande som en sista skans.

Radioanförande, 25 december 1965. Källa: Palme, Olof, Politik är att vilja, Stockholm : Prisma, 1968, s. 64-65. Talet återges till musik på gruppen The Latin Kings skiva Mitt Kvarter under namnet Fördomar 2.

Och på engelska.

 

”The democracy is solid rooted in this country. We respect the basic freedoms and rights. Turbid racial theorys have never won any ground. We willingly look at ourself as unprejudiced and tolerant.

But it is not that simple. The prejudice doesn’t need to be rooted in some hideos theory. It has a mutch simplier origin. The prejudice have always had the root in the daily life. It grows on the work place and in the neigbourhood. It is a outlet for own failures and dissapointments. It is above all an expression för lack of knowledge and fear. Lack of knowledge about other humans distinctive character, fear to lose a position, a social privilige, a prior right.

A humans color of skin, race, language and place of birth have nothing to do with human qualities. To grade humans with that measure stands in opposite foil to the idea of humans equal value. It is shameful simple to use for the one that feel inferior – at the work place , in private life, in competition about the girl or the boy.

Therefore prejudice always lie in wait, even in a enlighted society. It can flame up in a entry, in a thoughtless reply, a tiny smear. Maybe the one acting like that do so without intention to harm. But for the one that got hit it can rip up wounds that never heal. Most of us humans have a need to affirm ourself against others. And then the prejudice against the divert – foringer, stranger – available as the last resort.”

 

Speech by Olof Palme 1965 (originally in Swedish)

Att vara modig på riktigt.

Jag har sneglat på vad som händer i Burma just nu och jag oroar mig för att att det kan gå riktigt illa. Bakrunden till de protester som leds av Buddist munkar började med att militärdiktaturen den 15:e augusti bestämde sig för att höja bensinpriset med 500%. Den första vågen av demonstranter den 19:e augusti i Rangoon bestod till mesta delen av 400 studenter och politiska oppositionella, en demonstration som snabbt blev våldsamt avbruten av militären. Resultatet, de flesta blev arresterade.

Den 5 september deltog ett flertal buddist munkar i fredliga demonstrationer i Pakokku en ort som är ungefär lika stor som Lund. Militären slog ner den demonstrationen också och det resulterade i tre skadade munkar som man vet. För att markera mot detta ockuperade munkarna en statlig byggnad och begärde att militären skulle be om ursäkt före den 17:e september för att ha skadat munkarna. Efter att militären vägrat be om ursäkt så har munkarna dragit tillbaka all religiös service de har givit militären och deras familjer.

Och sedan dess har demonstrationerna blivit större och större. Munkarna beskrivs som diciplinerade och vägrar att tillåta civila att delta i demonstrationerna men folk står vid sidan av och applåderar. Jag antar att det skulle bli mycket lättare för militären att använda kraftspråk mot en blandad grupp av civila och munkar istället för en renodlad grupp av buddist munkar.

I skrivande stund har inte militär diktaturen bestämt sig hur de skall förhålla sig till detta. Detta är en mycket farlig situation för munkarna och det kan sluta mycket illa. Får hoppas att det hela slutar lyckligt.

Vägen till odemokrati.

Jag vill gärna utveckla lite mina resonemang som jag har kommenterat i Nimas blog , det känns lite onödigt att kladda ner hela hans blog över detta. Han kanske inte anser att det är allt för roligt. Men hursomhelst så här ser jag det hela.

Konstnären Lars Vilks försöker ställa ut en bild på muhammed som rondellhund på en utställning i Tällerud, Gerleborgsskolan och moderna muséet. Arrangörerna väljer att stoppa det av en eller annan anledning. Nerikes Allehanda (oberoende liberal) publiserar Lars Vilks bilder och det mynnar ut i stort ramaskri. Först en demonstation utanför Nerikes Allehanda den 24:e augusti med ungefär 100-200 personer protesterade mot bilden Sedan är det Irans president att protestera den 28:e augusti. Pakistan fördömmer karikaturerna den 30:e augusti Och senare är det dags igen för nya demonstrationer utanför Nerikes Allehandas lokaler den 31:e augusti. Samma dag manar Reinfeldt till lugn medans de i Lahore i Pakistan bestämmer sig för att bränna en grön gul flagga som de ansåg vara Sveriges flagga.

Afghanska Kabul Times publiserar ett fördömande den 1:a september. Den 3:e september gör Egyptien och Jordanien det samma. Den 7:e september bjuder Reinfeldt in 30 ambassadörer till en dialog inför stängda dörrar.

Den 15:e september publiserar Al-Furqan Foundation for Media Productions ett ljudband där hot framförs mot Vilks och Nerikes Allehandas redaktör. Hotet kommer från en person som titulerar sig som Abu Omar al-Baghdadi en person som beskrivs av Kevin Bergner i USAs militär som en icke existerande person.

Fördömmanden av dödshotet kommer snabbt från stora muslimska organisationer i Sverige och i Europa. Lars Vilks får beskydd av SÄPO och bor på okänd ort.

Om man tittar närmare på lagtexter till exempel Irans konstitution kapitel tolv artikel 175 så står det följande

”The freedom of expression and dissemination of thoughts in the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran must be guaranteed in keeping with the Islamic’ criteria and the best interests of the country.”

Så det är olagligt i Iran att publicera radio och television som går emot islamska kriterium eller vad som är emot landets intresse.

Tittar man på Egyptiens fri och rättigheter så ser det inte så farligt ut vid första anblicken men lägger man till att det existerar emergency laws som har varit i kraft sedan 1980 då ser inte ut att vara ett land med goda förutsättningar för yttrandefrihet.

Och sedan har vi Pakistan kollar man på del 2, kapitel 1, stycke 19, i Pakistans konstitution hittar man följande:

19. Freedom of speech, etc.
Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defence of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, or incitement to an offence.”

Också en anpassning av yttrandefriheten till Islam. Man bör nog också påpeka att Pakistans nyvarande President Pervez Musharraf tog över makten efter en militarkupp 1999.

Här är min tanke över allt detta. Hur vore det om man hade en öppen debatt med officiella företrädare för Iran, Egyptien och Pakistan låt säga alla andra officiella representanter för länder som har officiellt protesterat mot hur Svenska yttrandefriheten ser ut förslagsvis ambassadörerna som finns i Sverige. Och lägg där till intresse organisationer för muslimer och alla andra religiösa samfund och även de speciella politiska grupper som brände den där grön gula flaggan låt dom vara med också.

Då kan man ju grundligt både prata om hur sveriges lagar ser ut när det gäller yttrandefrihet men också balansera upp diskussionen med hur yttrandefrihet ser ut i Pakistan, Iran och Egyptien med flera länder. Att öppet ha en dialog som absolut inte behöver mynna ut i samförstånd men åtminstone mynna ut i en förståelse av skillnader.

Man måste ju få tycka som man vill eller hur ?

Varför går det så bra för Sverige och så dåligt för regeringen?

Det frågar sig Göran Greider i socialdemokratiska dalademokratens ledarsida idag. Greiders förklarar orsaken till att det går dåligt för regeringen är att de inte förstår soledaritetens logik. Att de flesta väljare som inte är heltidsideologer fattar vad vad som innebär med soldedaritetens logik. Folk fattar tydligen inte varför vissa skall få det bättre ekonomiskt på bekostnad av de som redan har det dåligt ställt. Kanske det borde klargöras från alliansens håll varför det skall vara på detta sättet.

Någon stans på vägen verkar inte väljarna förstå så det borde vara viktigt för de styrande att visa hur saker och ting funkar. På Dagens Nyheters (oberoende liberal) osignerade huvudledare efterlyser de ett starkt ledarskap. De pekar på märkliga signaler som skickas till näringslivet men berömmer Anders Borg för hans tuffa men nödvändiga förändringar av arbetsmarknaden.

Per Nuder (s) beskriver budgeten som lika orättvis, oansvarig och omodern som de lade fram för ett år sedan. Kanske inte helt oväntad kritik. Ulla Andersson politisk talesman (v) säger att budgeten slår stenhårt mot deltidsarbetande kvinnor och drabbar omkring 100000 medlemmar i kvinnodominerande fack. Mikaela Valtersson (mp) ser stora brister i budgeten. Bland annat pekar hon på att budgeten ökar klyftorna mellan män och kvinnor 69% av de långtidssjukskrivna som varit sjukskrivna i mer än två är kvinnor medan 60 % av de totala skattesänkningarna går till män.

På allianssidan skriver moderaternas Anders Borg att de räknar med att 175000 färre kommer att befinna sig i utanförskap. Enligt Borg kommer sysselsättningen väntas ökat med 200000 personer medans arbetslösheten kommer att minska med 90000 fram till 2010. På centerpartiets hemsida skriver man bland annat om skattelättnader hushållstjänster som löneförmån och ökade energi- och klimatskatter. Stefan Attefall (kd) uttrycker sin stolthet över att bryta med den mest orättvisa skattekonstrution som det nuvarande skattesystemet uppvisa nämligen fastighetsskatten. ”Den löpande statliga skatten kommer inte längre avgöras av grannarnas husaffärer. Nu kommer det finnas förutsägbarhet och därmed kontroll på den egna ekonomin.” skriver han. Christer Nylander (fp) skriver bland annat ”Trots hårda krav på finansiering lyckas regeringen genomföra viktiga reformer. Sjukförsäkringen blir mer robust, den som är sjuk får mer hjälp att komma tillbaka.”

Ett litet faktafel.

Jag kollade in Gudmundsons blog där han citerar den här sidan där Victor Davis Hanson skriver följande.

”I think we can now answer that by pointing out that al-Qaida has just put out a $100,000 murder bounty on a Swedish cartoonist who was a little too free in his caricatures of Islam. Note that Sweden has no troops in Iraq or Afghanistan, lets in plenty of Middle Eastern Muslims and wants no part of George Bush’s ”war on terror.””

Det är ju bara en sak som han missat. Att Sverige faktiskt har trupper in Afghanistan. Det är ju inga offensiva militära enheter men likväl så finns dom där.

Rätt skall vara rätt.

Om den där rondellhunden

Jag funderar på vilken genomslagskraft en händelse i värmland kan ha. Det är nog sant det som Lars Vilks säger DNs intervju att om han inte hade blivit censurerad på den lilla utställningen där hade det inte hänt något. Man kan ju fundera på om det är rätt att avsiktligt pröva gränserna till en sådan grad att det väcker så starka känslor. Men samtidigt är det ju konstens uppgift att väcka starka känslor. Illa beröring eller stor förtjusning.

Vad jag kan känna är jobbigt är att extrema grupper tar tillfället att utnyttja detta för att vända folk mot varann. Terroristen sätter ett pris på tecknarens huvud och islamofoberna sätter upp stora kampanjer för att stödja konstnären och de främlingsfientliga använder det som ett argument att muslimerna inte passar in och så vidare.

Så länge som det är debatt och ingen kommer till skada är ordet fritt. Jag tycker att det finns ett behov av att se var gränsen går. Muslimen behöver verkligen inte tycka om all konst som kommer utifrån ett debattklimat skapat i tryckfrihetens skugga, men borde inte muslimen också bli upprörd när det uppstår bilder av jesus som rondellhund eller Buddha som … ja som vaddå, något som är grovt förolämpande. Med samma energi borde det vara protester från muslimer vid sådana tillfällen av den enkla anledningen att om man kan förolämpa Jesus och Buddha så kan man förolämpa Muhammed.

Det kan ju inte vara så svårt för en troende muslim att förstå om en kristen känner sig förolämpad för en förolämpande bild av Jesus och därför borde sympatiåtgärder genast vidtas från muslimer att protestera med samma frenesi för att skydda Jesus eller Buddha eller någon annan religion. Varför kan man fråga ? För att skapa en trovärdighet. Om man stödjer andra troende i gemensama sakfrågor då kanske man får förståelse och respekt när man protesterar mot rondellhundar med skägg.

När det gäller provocerande konst kom jag att tänka på ett konstverk utställt på Historiska Musèet i stockholm som hette ”Snövit och sanningens vansinne” den var en ambassadör som fick fnatt och vandaliserade konstverket. Man kan ju diskutera om muslimer skulle demonstrerat och protesterat mot sådan dålig konst ? Jag minns inte om de hade några synpunkter på det överhuvudtaget. Men all konst som väcker känslor betyder något och i yttrandefrihetens namn riskerar alla att någon gång få smaka på den beska medicinen.

Alternativet är att religionen integreras helt med politiken och man håller media i en järnhand. Jag vill inte att det land jag lever i skall överskuggas av censuren där människor kan bli arresterade utan att ha gjort något, där politiska partier kan bli förbjudna och att man kan bli avrättad för att ha brutit mot religiösa regler och man kanske inte ens får rösta om man är kvinna. Man måste få utrycka sig på gott och ont för andra. Man måste få säga emot och protestera utan att bli förföljd och straffad. Och man måste få välja vilket parti som helst utan att det skall bli godkänt genom ett religiöst filter.

Nybörjarbloggaren.

Jag kommer egentligen inte blogga så mycket. Men då jag ter mig att ofta lämna kommentarer på andras bloggar så håller jag denna sida öppen så att folk eventuellt kan lämna sina synpunkter på något jag har skrivit så skall jag återkomma så fort som möjligt är.

MVH Essbeck


september 2007
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930